_DSC0983.jpg

....Helle-Riin Sõmer
helleriin@adverte.ee
Tel +372 58187752

Jõutreening
Ringtreening
Stretching
Süvalihaste treening
Tantsijate jõutreening
Treening oma keharaskusega
Treeningud alles alustajale

Helle-Riin on lõpetanud Tartu Ülikooli ning omab sporditeaduste magistrit. Liikumisega on ta tegelenud väiksest peale olles võimleja ja tantsija. Ülikoolis õppides puges talle hinge jõutreening. Helle-Riinile meeldib teisi aidata, näha rõõmu nende silmades. Tule leia ka Sina üles oma rõõm. Kõike oma elus ei saa muuta, aga oma heaolu ning keha saame me muuta!

Keeled: eesti, inglise

..

Helle-Riin Sõmer
helleriin@adverte.ee
Phone: +372 58187752

Strength training
Circuit training
Stretching
Deep muscle training
Strength training for dancers
Training with your own body weight
Training for beginners

Helle-Riin has a master’s degree in Physical Education from the University of Tartu. Her fitness journey begun as a gymnast and a dancer. While studying at the university, she also discovered strength training. Helle-Riin loves helping other people and to see happiness in their eyes. Come and find your happiness. We can’t change everything in our lives, but we can change our well-being and body!

Languages: Estonian, English

..

Хелле-Риин Сымер
helleriin@adverte.ee
Телефон: +372 58187752

Силовая тренировка
Круговые тренировки
Растягивание
Тренировка глубоких мышц
Силовая тренировка для танцоров
Тренировка с собственным весом тела
Тренировка для начинающих

Хелле-Риин окончила Тартуский университет. Онa имеет степень магистра в области физического воспитания. Раньше она занималась гимнастикой и танцами. Силовой тренировкой она начала заниматься в университете. Хелле-Риин любит помогать другим людям и видеть счастье в их глазах. Приходи и найди свое счастье. Мы не можем изменить все в нашей жизни, но мы можем изменить наше благополучие и тело!

Языки: эстонский, английский

....


_DSC0744.jpg

....Uku Kams
uku@tuk.ee
Tel +372 56284993

Eriala spetsiifilised ÜKE treeningud
Jõutreening
Kaalulangetus
Treening oma keharaskusega
Treeningud alles alustajale
Treeningud edasijõudnule

Teadmised hästi funktsioneerivast kehast on Uku omandanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas. Ta on täiskohaga treener ning oma treenerikarjääri jooksul on tal olnud võimalus treenida Eesti tippe nii ujumises, saalihokis kui ka võrkpallis. Ta teab nende sportlaste tippu jõudmise valemeid organiseeritud ning planeeritud jõutreeningus. Alati ei võida see, kes treenib kõige rohkem, vaid see, kes treenib kõige targemalt. Tule alusta Sinagi teed enda eesmärkide saavutamise poole, olgu need siis suured või väikesed.

Keeled: eesti, inglise

..

Uku Kams
uku@tuk.ee
Phone: +372 56284993

Specialty Specific Training
Strength training
Weight loss
Training with your own body weight
Training for beginners
Training for advanced

Uku has acquired his knowledge about a well-functioning body from the University of Tartu’s Department of Physical Education. He is a full-time trainer and during his coaching career, he has had the opportunity to train Estonian champions both in swimming, floorball and volleyball. He knows the formulas of how these athletes reached the top through organized and planned fitness training. It’s the one who trains the smartest, who usually wins, not the one who trains the hardest. Come and start your road to reaching your own fitness goals, no matter how big or small.

Languages: Estonian, English

..

Уку Камс
uku@tuk.ee
Телефон: +372 56284993

Тренировки по специальностью
Силовая тренировка
Потеря веса
Тренировка с собственным весом тела
Тренировка для начинающих
Тренировки для профессионалов

Знания о хорошо функционирующем теле приобрёл Уку в oтделе физического воспитания в Тартуском университете. Во время своей тренерской карьеры он имел возможность тренировать эстонских чемпионов в плавании, флорболe и волейболе. Он знает формулы того, как эти спортсмены достигли вершины через организованные и запланированные тренировки. Oбычно выигрывает тот кто тренируется умнее а не тот кто тренируется больше. Приходите и начинайте свой путь, чтобы достичь своих целей в фитнесе, независимо от того, насколько они велики или малы.

Языки: эстонский, английский

....


_DSC0961.jpg

....Margus Parts
margus.parts85@gmail.com
Tel +372 56569663

Jõutreening
Ringtreening
Treening oma keharaskusega
Treeningteraapia
Treeningud alles alustajale
TRX

Erialalt on Margus füsioterapeut. Lisaks Gym!-le töötab ta ka JK Tartu Tammeka esindusemeeskonnas, FysioCentrumis ning projektipõhiselt ka erinevate pallimängukoondiste juures (Eesti Käsipallikoondis, U-16 jalgpallikoondis). Füsioterapeudina on tal mitmekülgsed oskused nii manuaalteraapias (spordimassaaž, teipimine jm) kui ka treeningteraapias. Personaaltreenerina keskendub ta peamiselt jõu- ja vastupidavustreeningu integreerimisele põhispordiala juurde. Talle meeldib tegeleda inimestega, kelle kireks on mitmekülgne treenimine ja kes soovivad, et treening oleks kasulik nii nende kehalise võimekuse tõstmiseks kui ka tervisliku seisundi parandamiseks. Marguse jaoks on mõtestatud treening üks võti selleks, et olla tugev, kiire, vastupidav ja terve.

Keeled: eesti, inglise

..

Margus Parts
margus.parts85@gmail.com
Phone: +372 56569663

Strength training
Circuit training
Training with your own body weight
Training therapy
Training for beginners
TRX

Margus is a physiotherapist. In addition to Gym! he also works with the JK Tartu Tammeka representative team, FysioCentrum and also with various ball game teams (Estonian handball team, U-16 football team). As a physiotherapist he has versatile skills in manual therapy (massage, taping, etc.) and training therapy. As a personal trainer he mainly focuses on integrating strength and endurance training into the main sport. He likes to work with people who are keen on diverse training and who want to work out for both their physical fitness and for improving their health. For Margus, meaningful exercise is one key to being strong, fast, durable and healthy.

Languages: Estonian, English

..

Маргус Партс 
margus.parts85@gmail.com
Телефон: +372 56569663

Силовая тренировка
Круговые тренировки
Тренировка с собственным весом тела
Тренировочная терапия
Тренировка для начинающих
TRX

По специальности Маргус физиотерапевт. Кроме Gym! он еще работает c JK Tartu Tammeka представительной командой, в FysioCentrum и также по основе проекта с различными командами (cборная Эстонии по гандболу, футбольная команда U-16). Как физиотерапевт, он обладает универсальными навыками в мануальной терапии (массаж, кинезиотейпирование т.д.), и в тренировочной терапии. В качестве личного тренера он в основном фокусируется на интеграции силы и выносливости к основному спорту. Он любит работать с людьми, которые увлекаются разнообразной тренировкой и хотят работать как для своей физической формы, так и для улучшения своего здоровья. Для Маргуса, значащее упражнение является одним из ключевых факторов, чтобы быть сильным, быстрым, долговечным и здоровым.

Языки: эстонский, английский

....


_DSC0775.jpg

....Jana Pusep
puseja@gmail.com
Tel +372 55995344

4DPro
Fitness ja kulturism
Jõutreening
Kaalulangetus
Lihasmahu suurendamine
Treening oma keharaskusega
Treeningud alles alustajale
TRX

Jana on omandanud rahvusvahelise fitnessi ja kulturismi personaaltreeneri diplomi mainekas Ben Weider fitnessi ja kulturismi kolledžis. Lisaks on ta läbinud ka kinesioteipimise koolituse. Jana on tegelenud nii kergejõustiku kui ka fitnessiga. Praktika käigus on ta enda peal proovinud väga erinevaid programme. Tema eesmärgiks on motiveerida Sind olema parem, kui Sa olid eile.

Keeled: eesti, vene, inglise

..

Jana Pusep
puseja@gmail.com
Phone: +372 55995344

4DPro
Fitness & Bodybuilding
Strength training
Weight loss
Muscle building
Training with your own body weight
Training for beginners
TRX

Jana has a personal trainer diploma from the Ben Weider Fitness & Bodybuilding College. In addition, she has also completed a taping course. Jana has been practicing both athletics and fitness. During her fitness studies, she has tried many different programs on herself. Her goal is to motivate you to be better than you were the day before.

Languages: Estonian, Russian

..

Яна Пусэп
puseja@gmail.com
Телефон: +372 55995344

4Dpro
Фитнес и бодибилдинг
Силовая тренировка
Потеря веса
Увеличение объема мышц
Тренировка с собственным весом тела
Тренировка для начинающих
TRX

У Яны диплом персонального тренера от Ben Weider Fitness & Бодибилдинг Колледж. Кроме того, она также закончила курс кинезиотейпирования. Яна тренировалась в легкой атлетике и в фитнесе. Во время занятий фитнесом она испытала разные программы на себe. Ее цель побудить вас быть лучше, чем вы были днем ранее.

Языки: эстонский, русский

....


_DSC0968.jpg

....Maarja Kalev
maarjakalev@gmail.com
Tel +372 53843842

Jõutreening
Ringtreening
Süvalihaste treening
Treening oma keharaskusega
Treening alles alustajale
Treening edasijõudnule
TRX

Maarja on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna magistriõppe füsioteraapia erialal. Viimastel aastatel on ta töötanud BC Tartu korvpallikooli üldkehalise ettevalmistuse treenerina. Lõppenud hooajal töötas ta ka esindusmeeskonna füsioterapeudina ja viimasel kahel hooajal ka U16 poiste korvpallikoondise füsioterapeudina. Sportlikult erialalt on ta kergejõustiklane, kellele meeldib kombineerida treeningutesse elemente erinevatelt spordialadelt. Jõutreening on toetav komponent kõikidel spordialadel, ükskõik kas soovid saada kiiremaks, tugevamaks või vastupidavamaks. Lisaks on sel oluline roll vältimaks vigastusi. Kõige olulisemaks peab Maarja seda, et trenn oleks alati väljakutsuv ning loomulikult annaks positiivse laengu kogu ülejäänud päevaks.

Keeled: eesti, inglise

..

Maarja Kalev
maarjakalev@gmail.com
Phone: +372 53843842

Strength training
Circuit training
Deep muscle training
Training with your own body weight
Training for beginners
Training for advanced
TRX

Maarja has a master’s degree in Physical Therapy from the University of Tartu. For the last few years she has been working as a trainer at the BC Tartu Basketball School. For the last season, she also worked as a physiotherapist for the team and for the last two season, she also worked as a physiotherapist for the U16 boys’ basketball team. She is an athlete who likes to combine elements from various sports into her training. Strength training is a supporting component for all sports, it doesn’t matter if you want to become faster, stronger or more durable. In addition, it plays an important role in preventing injuries. For Maarja, the most important thing is that the workout would always be challenging and of course, would give a positive charge for the rest of the day.

Languages: Estonian, English

..

Маарья Калев
maarjakalev@gmail.com
Телефон: +372 53843842

Силовая тренировка
Круговые тренировки
Тренировка глубоких мышц
Тренировка с собственным весом тела
Тренировка для начинающих
Тренировки для профессионалов
TRX

Маарья окончила факультет физического воспитания в Тартуском университете. Она магистр физической терапии. В течение последних нескольких лет она работает тренером в Баскетбольной школе BC Tartu. В прошлом сезоне она также работала физиотерапевтом в команде и последние два сезона, она также работала физиотерапевтом в баскетбольной команде мальчиков U-16. Она спортсмен, который любит сочетать элементы из разных видов спорта в своих тренировках. Силовая тренировка является вспомогательным компонентом для всех видов спорта, независимо от того, хотите ли вы быть быстрее, сильнее или более долговечны. Кроме того, он играет важную роль в предотвращении травм. Самое главное для Маарья то что-бы тренировка была всегда вызовом и конечно же, дала положительный заряд для остальной части дня.

Языки: эстонский, английский

....